Model- en portretboetseren naar levend model

Meer informatie over de optie: DONDERDAG: 09:30 - 12:30

Cursuscode: K0522
Docent: Su Melo
Aantal lessen: 8 / blok
Prijs vanaf: € 235,00 incl. BTW
Materiaalkosten: € 40 / blok
Startdata: 01-09-2022, 03-11-2022, 12-01-2023, 16-03-2023, 25-05-2023,
Inschrijven kan niet meer.

Meer informatie over de optie: DONDERDAG: 09:30 - 12:30

Cursuscode: K0623
Docent: Su Melo
Aantal lessen: 8 / blok
Prijs vanaf: € 235,00 incl. BTW
Materiaalkosten: € 40 / blok
Startdata: 07-09-2023, 09-11-2023, 18-01-2024, 21-03-2024, 23-05-2024,

Su Melo’s fascinatie voor traditionele keramiek van voor de Zuid-Amerikaanse kolonisatie werd gewekt toen ze in Chili was. Ze leerde de traditionele manier van keramiek maken in het dorp San Pedro de Atacama in het noorden van Chili, gelegen in de Atacama-woestijn. Ze verbleef daar vier jaar en nam die manier van keramiek maken mee in haar sculpturale, ongeglazuurde, terracotta-achtige techniek. Momenteel is al deze ervaring terug te vinden in haar artistieke werk als hedendaags kunstenaar die in Nederland woont en ook als docent in haar lesmethode, die afwijkt van onze Noord-Europese methoden. Een spannende ervaring voor iedereen die geïnteresseerd is in boetseren en keramiek!

De studie van model en portret is dé manier om goed te leren kijken en te leren boetseren, en is daarom geschikt voor beginners en voor gevorderden. In de lessen wordt aandacht gegeven aan het kijken, aan anatomie en hoe volumes en maten zich tot elkaar verhouden.

Observerend en werkend ontdek je en ontwikkel je je eigen vormentaal en artistic language. We werken met verschillende soorten klei en de werkstukken kunnen gebakken worden.

Wat leer je in de cursus Model- en portretboetseren?

Met inzet, durf, plezier en verbazing ontdek je dat je handen kunnen maken wat je ogen zien! Mensen zijn een eindeloos fascinerend en inspirerend onderwerp.

Het eerste deel van de cursus zal gaan over (zelf)portret. Naast het leren van de technische basisvaardigheden van het boetseren van een hoofd, zullen we werken aan de gezichtsverhoudingen. We zullen de potentie van gezichtsuitdrukking en bijzondere uitdrukkingskenmerken bestuderen.

In het tweede deel zullen we werken aan de lichaamshouding. Ieder van ons zal een menselijke figuur bouwen in relatie met het werk van de rest van de studenten. We zullen aandacht besteden aan (dis)proporties, beweging en lichaamsinteractie.

Is de cursus Model- en portretboetseren wat voor jou?

Als beginner, maar ook als je gevorderd bent is deze cursus geschikt: je werkt in een groep, maar je wordt individueel begeleid. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er is geen verkeerde manier. Ga er gewoon voor!

Wat heb je nodig voor de cursus Model- en portretboetseren?

Zin om ervoor te gaan! Het Keramieklokaal is een goed ingerichte ruimte met professionele gereedschappen en oven. Verschillende soorten klei, pigment en glazuur zijn aanwezig en te gebruiken tijdens de cursus. Voor het gebruik van de verschillende materialen en gereedschappen tijdens de cursus en het model vragen we een bijdrage per blok.

Cursusopbouw

De cursus Model- en portretboetseren wordt in het Engels gegeven. Het bestaat uit blokken van 8 lessen die afzonderlijk te volgen zijn of samen als een jaarcursus.

Su Melo’s fascination with traditional ceramics from before South American colonization was awakened when she was in Chile. She learned the traditional way of making ceramics in the village of San Pedro de Atacama in northern Chile, located in the Atacama Desert. She stayed there for four years and took that way of making ceramics with her in her sculptural, unglazed, terracotta-like technique. Currently, all of this experience is reflected in her artistic work as a contemporary artist living in the Netherlands and also as a teacher in her teaching method, which differs from our northern European methods. An exciting experience for all those interested in modelling and ceramics!

The study of model and portrait is the way to learn how to look properly and to learn to model with clay, and is therefore suitable for beginners and for advanced students. In the lessons attention is given to observation, anatomy and how volume and size relates to each other.

By observing and working you will discover and develop your own form language and artistic language. We work with different types of clay and the pieces can be baked.

What you will learn in the course Model and Portrait Modeling

With dedication, courage, fun and amazement you will discover that your hands can make what your eyes see! People are an endlessly fascinating and inspiring subject.

The first part of the course will be about (self) portrait. In addition to learning the basic technical skills of modeling a head, we will work on facial proportions. We will study the potential of facial expression and special features of expression.

In the second part, we will work on body posture. Each of us will build a human figure in relation to the work of the rest of the students. We will pay attention to (dis)proportions, movement and body interaction.

This course involves working with a real model for a good number of lessons.

Is the Model and Portrait Modeling course for you?

As a beginner, but also if you are advanced, this course is suitable: you work in a group, but you will be guided individually. There is room for personal development. There is no wrong way. Just go for it!

What do you need for the course Model and Portrait Modelling?

The desire to go for it! The Ceramics Room is a well-equipped room with professional tools and kiln. Different types of clay, pigment and glaze are available and can be used during the course. We ask a contribution per block for the use of the different materials and tools during the course and the model.

Course structure

The ceramics course Model and Portrait modelling is taught in English. It consists of blocks of 8 lessons that can be taken separately or together as a year-long course.