Inschrijfformulier MKstart

Algemene bepalingen van de studieovereenkomst MKstart

Inschrijving

Deze studieovereenkomst betreft de opleiding MKstart. De studieovereenkomst treedt in werking na acceptatie door ondertekening namens MK24 van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Als de student een door de directeur MK24 ondertekende studieovereenkomst heeft ontvangen, is zijn/haar deelname aan MKstart officieel bevestigd. De student heeft het recht de studieovereenkomst binnen 7 werkdagen alsnog schriftelijk te ontbinden.
De inschrijving heeft betrekking op het gehele studiejaar. De studieovereenkomst eindigt op de laatste dag van het studiejaar.

Opleiding, lesrooster & lesduur

MKstart is een eenjarige (voor)opleiding beel dende kunsten, styling en multimedia. De les dagen en lestijden worden en het aantal lessen wordt door MK24 vastgesteld overeenkomstig het gepubliceerde programma. De student verplicht zich door inschrijving de lessen te volgen.
MKstart heeft een eigen klachtenprocedure. Deze is te vinden op onze website www.mk24.nl/start onder ‘Algemene voorwaarden MKstart’.

Leermiddelen

In het lesgeld zijn uitsluitend de kosten van alle gewone materialen inbegrepen. Reiskosten en kosten van museumbezoek, excursies en der gelijke zijn voor rekening van de student. Ten behoeve van de opleiding dient de student te beschikken over een digitale fotocamera.

Financiële verplichtingen

Na inschrijving ontvangt de student een factuur voor het lesgeld. De aanbetaling van € 775,- is binnen 2 weken verschuldigd. Het volledige les geld dient vóór 1 september 2022 op de bankrekening van MK24 te zijn voldaan, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen. Indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, is MK24 gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct in zijn geheel op te eisen. Alle aan invordering verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de student en/of medeondertekenaar. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling kan de student de toegang tot het volgen van de opleiding al dan niet tijdelijk worden ontzegd.

Ontbinding studieovereenkomst

MK24 is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de student naar het oordeel van MK24 niet aan zijn verplichtingen voldoet.
Behoudens bijzondere omstandigheden blijft het lesgeld in dat geval geheel verschuldigd. In geval van overlijden van de student eindigt de studieovereenkomst van rechtswege. Het lesgeld wordt naar rato binnen 4 weken gerestitueerd.

Overige bepalingen

De student dient zich te houden aan de aan wijzingen van docenten en ondersteunend personeel. Hij toont respect voor de persoon en eigendommen van medestudenten, docenten en MK24. Indien door overmacht, zulks ter beoordeling van MK24, de opleiding geen door gang vindt, wordt het volledige lesgeld binnen 4 weken gerestitueerd. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden van de borgstelling

Onderstaande voorwaarden van de borgstelling maken onlosmakelijk deel uit van de studieover eenkomst tussen MK24, de student en de borg. De medeondertekenaar stelt zich als wettelijke vertegenwoordiger of borg garant voor de financiële verplichtingen van de student (debiteur) jegens MK24.

Partijen komen overeen als volgt:

De medeondertekenaar verbindt zich als borg, tevens hoofdelijk mededebiteur, jegens MK24 tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen MK24 uit hoofde van de tussen MK24 en debiteur gesloten studieovereenkomst te vorderen heeft. De medeondertekenaar heeft kennis genomen van de algemene bepalingen van de studieovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. MK24 is jegens de mede ondertekenaar niet tot meer bewijs gehouden dan jegens de debiteur zelf. De kosten van invordering en procedures die ten laste van de debiteur komen, kunnen eveneens ten laste van de medeondertekenaar worden gebracht.