Meest gestelde vragen over MKstart

We hebben de meest gestelde vragen over de opleiding, toelating en wat je na MKstart kunt doen hieronder voor je op een rijtje gezet.

Algemeen

Wat is het verschil tussen een kunstopleiding en MKstart?
MKstart biedt een oriëntatiejaar aan. Wij leiden je niet op tot een “vak”, maar bieden je een zo breed mogelijk aanbod van kunstvakken. Er bestaat geen andere opleiding die zo’n brede oriëntatie op het gebied van kunsten biedt. Van styling tot digitale film, van tekenen & schilderen tot multimedia. Na het volgen van onze eenjarige opleiding, kun je een goede keuze maken of en in welke (kunst)richting je verder wilt. Bovendien heb je een portfolio waarmee je toelating kunt doen bij een vervolgopleiding.

Waarom zou ik niet gewoon op een academie beginnen? 

Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat je nog niet klaar bent voor een academie. Omdat je te weinig werk hebt om toelating te doen of omdat je nog niet zeker weet of je wel in de kunst verder wilt en in welke richting. Misschien wel omdat je een jaar lang totaal iets anders wilt doen. Bij MKstart kun je je breed oriënteren en voorbereiden op een mogelijke toekomst in de kunst.

Heb ik recht op studiefinanciering als ik MKstart doe?


Onze opleiding geeft geen recht op studiefinanciering, maar de kosten zijn over het algemeen wel aftrekbaar voor de belastingen.

Wanneer begint de opleiding en wanneer ben ik klaar? 

De opleiding start in september en duurt in totaal 4 x 8 weken, exclusief projectweken en vakanties. Dat betekent dat je eind juni klaar bent.

Waarom is MKstart een particuliere opleiding?
MKstart is een onderdeel van het cursuscentrum MK24 en niet van een onderwijsinstelling, hierdoor zijn wij onafhankelijk. Wel voldoen wij aan de kwaliteitscode van het CRKBO (centraal register kort beroepsonderwijs) en zijn hier geregistreerd.

De opleiding

Wat is het inhoudelijke programma en wat ga ik leren? 

Alle docenten hebben voor hun eigen vakgebied een lesprogramma samengesteld. Uitgangspunt hierbij is dat je een jaar lang kennismaakt met het desbetreffende vakgebied en je voor kunt bereiden op een verdere studie in de kunsten.

Krijg ik meer dan alleen materiaalkennis?

Bij alle vakken begin je met het leren van de basisvaardigheden. Dat is bedoeld om iedereen op hetzelfde basisniveau te krijgen. Vervolgens is er meer tijd om je bezig te houden met inhoudelijke opdrachten.

Is er samenhang tussen de verschillende disciplines?
Alle disciplines zijn met elkaar verbonden en er is veel overlapping tussen de verschillende disciplines onderling. Denk maar eens aan fotografie en Photoshop. Maar ook bij styling maak je gebruik van tekenen, schilderen en foto’s.

Krijg ik een diploma als ik MKstart heb afgerond?

Als je de opleiding hebt doorlopen ontvang je een certificaat.

Krijg ik ook huiswerk?
In principe krijg je geen huiswerk. Wel kan het zo zijn dat je bij een bepaald vak iets moet voorbereiden of een opdracht krijgt (bijvoorbeeld om iets te fotograferen). 

Moet ik ook tentamens doen?
Nee. Wel sluiten we ieder semester af met een gezamenlijke werkbespreking. Als je de opleiding hebt doorlopen ontvang je een certificaat.

Toelating

Wat gebeurt er op de toelating?
Tijdens de toelating willen we vooral weten wat jouw motivatie is om onze opleiding te gaan doen. Daarnaast willen we graag werk zien dat je thuis of op school hebt gemaakt, hieraan kunnen we zien of je voldoende creatieve beeldende aanleg hebt om onze opleiding te volgen.

Waarom moet ik toelating doen?

Door de toelating weten we of je voldoende motivatie en creatieve aanleg hebt om onze opleiding te volgen. Maar hiermee proberen we ook in te schatten of we je binnen een jaar naar het gewenste niveau kunnen brengen om je te laten doorstromen naar een opleiding in de kunst of vormgeving.

Na MKstart

Wat kan ik er mee worden?
Aan het einde van het jaar heb je kennis gemaakt met de verschillende aspecten van de beeldende kunsten, styling en multimedia. Heb je dat succesvol gedaan? Dan ontvang je een certificaat en een advies over een eventueel vervolgtraject. Bovendien beschik je over een portfolio waarmee je een goede kans maakt toegelaten te worden tot een kunstacademie of een ander vervolgopleiding.

Kun je na MKstart automatisch doorstromen naar een vervolgopleiding?

Alle kunstinstellingen hebben een eigen toelatingsbeleid. Wij kunnen daarom niet garanderen dat je wordt toegelaten op een vervolgopleiding. Maar omdat je een jaar lang hebt kunnen werken aan een portfolio maak je een zeer goede kans.

Wat zijn de resultaten van voorgaande jaren?

Van de MKstart studenten stroomt zo’n 80 tot 90% door naar verschillende kunst en vormgeving opleidingen in Nederland, de meeste naar het HBO en sommigen naar het MBO.

We have set out below the most frequently asked questions about the course, admissions and what you can do after MKstart.

General

What’s the difference between an art education and MKstart?
MKstart offers an orientation year. We don’t train you to be a “specialist”, instead we offer you as broad a range of art subjects as possible. There is no other course that offers such a broad orientation in art. From styling to digital films, from drawing & painting to multimedia. Having followed our one year course, you will be able to make the right choice, whether you want to continue in art and in which direction you want to go. You will also have a portfolio with which you can apply to further education.

Why wouldn’t I just go straight to an art academy?
One reason could be that you’re not yet ready for an art academy. Because you’ve got too little work to submit for admission or because you’re not yet sure if you want to go further in art and, if so, in which direction. Perhaps because you want to spend a year doing something totally different. With MKstart, you can orientate yourself very broadly and prepare for a potential future in art.

Do I have a right to study financing if I do MKstart?

Our course does not carry a right to study financing, but the costs generally are tax deductable.

When does the course start and finish? 

The course starts in September and takes a total of 4 x 8 weken, excluding project weeks and holidays. That means the course ends at the end of June.

Why is MKstart a private course?
MKstart is part of the MK24 course centre and not part of an education institution, which means we are independent. We do satisfy the quality code of the CRKBO (central register short vocational training) and are registered with them.

The course

What does the programme contain and what will I learn?
Each of the teachers has put together a programme for their own field of study. The starting point for this is that you get a year to get to know the particular field and it prepares you for further art studies.

Will I get more than just an understanding of the materials?
Each subject starts with learning the basic skills. This is intended to bring everyone to the same basic level. Then there is time for more detailed assignments.

Do the different disciplines link together?
All disciplines are linked and there is a large degree of overlap between the different disciplines. Take photography and Photoshop. Also within styling, you use drawing, painting and photography.

Do I get a certificate, if I finish MKstart?
Yes, if you have followed the course, you get a certificate.

Will I get homework?
In principal, you don’t get homework. However, it is possible that for a particular subject, you may need to do some preparation or you may get an assignment (for example, take a picture of something).

Do I need to do exams?
No. But we do close each term with a joint discussion of our work. If you have followed the course, you get a certificate.

Admissions

What happens during the admissions process?
During the admissions process we primarily want to understand your motivation for doing our course. We also want to see work that you have made at home or at school, as this shows us whether you have sufficient spatial creativity to take our course.

Why do I have to go through the admissions process?
By going through the admissions process, we can tell whether you are sufficiently motivated and creative to take our course. But we also try to assess whether, within a year, we will be able to get you to the level you would need to move on to further education in art or design.

After MKstart

What can it help me become?
At the end of the year, you will have got to know the different aspects of the visual arts, styling and multimedia. Have you done this successfully? Then you’ll receive a certificate and advice about potential further studies. Plus you’ll have a portfolio, which gives you a good chance of being admitted to an art academy or another further study.

Following MKstart, can you automatically flow through to further education?
All art institutions have their own admissions policy. We therefore cannot guarantee that you will be accepted into further education. But, due to the fact that you have spent a year working on your porfolio, you have a very good chance.

What are the results of previous years?
Of the MKstart students, 80 to 90% do flow through to different art and design institutions in the Netherlands, mainly to HBO and some to MBO.

Meer over MKstart